پاییز، خزان، پاییز

۱۵ مهر ۱۴۰۰0 تاکنون شنیده اید که بگویند پاییز از ریزش برگ درختان خود رنجیده؟ خیر، برای این است که می...

همه ما یزدانی بودیم

۱۲ مهر ۱۴۰۰0 آویدنیوز: فاصله تراژدی با درام جنس یک فریاد است...دقیقا مثل دو جنس فریادی که تارهای صوتی حسن...
صفحه 1 از 25123...